હું અને મારા મામી…

હું અને મારા મામી… અમારી બનેંની જનમ તારિખ દશ મે… અમારી બનેંની જનમભૂમી મુંબઈ છે… અમારા બનેંની ફેવરીટ એવી પાણીપુરી… અમારા બનેંનુ શોખ પત્તા રમવાનું… મામી રહયા આગળની જનરેશનમાં… હું આવું પાછળની જનરેશનમાં… મામી ભઈણા ગુજરાતી માં… હું શીખયો ઈંગલીશ માં… મામી ની દીકરી અમેરીકા માં… મારું કોઈ ના રહયું કચછ માં… મામી ફરે અમેરીકા… Continue reading હું અને મારા મામી…

Rate this:

Advertisements

a small change…

Blogging has been very much a part of my life.  On and off. I usually try to find time while in transit to write down something on my mobile. Adapting my habit with available resources has always been my way. I started my habit of blogging when i was using a very very basic mobile… Continue reading a small change…

Rate this:

Advertisements

what happened actually?

“honest is the best policy.” i was taught this line in school. i practiced it throughout my school life since it was written more than once on the blackboard as “Thought for the day”. i practiced it in front of my mother who is either holding a ruler or posed with her hand in air,… Continue reading what happened actually?

Rate this:

Advertisements

it is my first time…

I have always wondered the mystery about creation of human beings. being a believer in the  fact that god exists, i also believe that we are one of the best creations by him. our bodies appear to be very simple but the doctors reveal how complicated they are. i would also consider doctors as another… Continue reading it is my first time…

Rate this:

Advertisements

that extra 5 rupees…

“There is an offer discount of 5 rupees for this biscuit but you have added full amount”, I pointed out the item in bill to the biller/cashier. “No sir. There is no discount. If there is a discount, the system adds it by self”, says the cashier with full confidence. With the confidence he showed,… Continue reading that extra 5 rupees…

Rate this:

Advertisements

Getting Taco-ee-stic!!!

When there is everything messed up in life throughout the week, weekends are the only ones that we look up to. A healthy weekend doesn’t guarantee good working week for an IT engineer. Neither does a good working week promise a peaceful weekend. Peaceful weekends have become as scarce as rains in Mumbai. One such… Continue reading Getting Taco-ee-stic!!!

Rate this:

Advertisements

the spoilt gujju…

“aye bhai, aye! kya karta hai tum? aise koi train mein tambakoo khaata hai?” a voice came out all of a sudden in my beloved #MumbaiLocal. i had just got in with a herd of thanekars inside the dadar fast train. i was still getting adjusted amidst the crowd since i was destined to dadar… Continue reading the spoilt gujju…

Rate this:

Advertisements